top of page

Köp- och Användarvillkor

Definitioner
 

1. Referenser till "PE" i nedanstående köp- och användarvillkor hänvisar till Property Effect Sweden AB. Org. nr: 559166-7638. Adress: Diligensvägen 76,13148 Nacka

 

2. Referenser till "Kund" eller "Klienter" eller "Du" i dessa Användarvillkor hänvisar till dig som individ.

 

3. Referenser till "vi" eller "oss" i dessa villkor hänvisar till PE.

 

Engagemang

 

4. Du bekräftar härmed och godkänner att du har läst alla köp- och användarvillkor och genom att underteckna beställningsbekräftelsen godkänner du att denna tillsammans med dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och oss.

 

Betalningsvillkor

 

5. Din betalning till oss sker enligt följande:

a) Hela köpesumman som ett engångsbelopp vid undertecknandet av beställningsbekräftelsen av dig utan avräkning, avdrag eller motkrav om inget annat överenskommits.

b) Om vi har kommit överens om en avbetalningslösning/delbetalning anses detta köp som bindande och skall betalas i sin helhet inom utsatt förfallodatum och i enlighet med rådande villkor samt utan avräkning. Seminarier, kurser och program skall alltid vara slutbetalda i sin helhet innan seminarie-/kurs-/programstart. Vid utebliven delbetalning har PE rätten att kräva full betalning av återstående belopp och denna vidarebefordras till fakturering med påminnelseavgift och går därefter vidare till inkasso.

 

6. Betalningar som gjorts enligt detta avtal måste göras via de betalningsmedel som anges i beställningsbekräftelsen.

 

7. Du bekräftar härmed och godkänner att köpesumman inte innefattar några måltider, resekostnader, boende och dylika utgifter. Du godkänner även att vi inte hålls ansvariga för några övriga eventuella extra utgifter som kan uppstå som följd av ditt deltagande i någon av våra seminarier, kurser eller program.

 

Försäljning till minderåriga

 

8. Om du är under 18 år måste du ha tillstånd från dina vårdnadshavare för att beställa från oss.

 

Ångerrätt

 

9. Våra seminarier, kurser och program har 14 dagars pengarna tillbaka garanti och ångerrätten gäller från och med inköpsdatum. Vill du åberopa ångerrätten måste du meddela oss detta skriftligen (via e-post: ekonomi@propertyeffect.com) innan ångerfristen löper ut. Vi betalar tillbaka dina pengar inom en vecka från det datum din uppsägning kommit oss till handa. Återbetalning sker till samma konto som betalningen skedde ifrån. Meddelar du oss inte under ångerfristen förfaller ångerrätten och pengarna återbetalas inte.

 

10. Vid åberopande av ångerrätt stoppas all åtkomst till material, kursportaler, webbtjänster och andra relaterade tjänster.

 

Avbokningsregler och senareläggning

 

11. PE förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp seminarier och kurser på grund av orsaker utanför vår kontroll genom att skriftligen meddela dig. Du godkänner att vi inte på något sätt kan hållas ansvariga för ett sådant upphävande.

 

12. Du godkänner härmed och håller med om att i händelse av att ett seminarium, kurs eller utbildning har avbrutits av oss har du endast rätt till återbetalning av den faktiska summa som du har erlagt till oss, utan ränta och avgifter samt att du inte har rätt att göra anspråk mot oss för eventuella andra kostnader, förluster, skador eller skulder som kan uppkomma eller orsaka dig som en följd av en sådan uppsägning.

 

13. Du bekräftar att du inte har rätt till och inte kan kräva återbetalning annat än i strikt överensstämmelse med klausulerna 9 och 18 i dessa villkor. Du erkänner vidare att detta är en väsentlig överenskommelse i detta avtal.

 

14. Du bekräftar och godkänner att alla ansökningar om åberopande av ångerrätt ska vara föremål för godkännande av PE.

 

15. Genom att köpa våra tjänster och produkter godkänner du att PE efter eget gottfinnande kan säga upp detta avtal, och för att begränsa, stänga av eller avsluta kundens deltagande i seminarier eller kursprogram utan återbetalning av avgiften. Detta om kunden agerar på ett sådant sätt som skadar bolaget eller andra kursdeltagare. Detta gäller även vid brott.

 

16. För att undvika tvivel, kommer vi inte att återbetala några belopp till dig som en följd av sen ankomst till, bristande närvaro eller utträde från våra seminarier, kurser eller program som inte motsvarar vår ångerrätt.

 

17. I det fall individuella samtal ingår i ett kursprogram skall dessa påbörjas inom 12 månader efter inköpsdatum. Ej utnyttjade samtal inom dessa 12 månader anses som förverkad kursplats och återbetalas ej.

 

Överlåtelse av plats

 

18. Om du inte kan delta i en, kurs eller program som du har bokat och betalat för, kan du överföra din plats till en utsedd ny deltagare med skriftlig underrättelse till oss tillsammans med den fullständiga kontaktinformationen för din nominerade nya deltagare, senast 14 arbetsdagar innan seminariet/kursen/programmet startar. En administrativ avgift kommer att utgå.

 

Tid och plats

 

19. Din betalning ger dig rättigheten att:

a) erhålla en kurs- eller utbildningsplats med uppstart, upplägg och innehåll i enlighet med rådande användarvillkor upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

och /eller:

c) erhålla utbildnings- och kursmaterial (i enlighet med samtliga villkor rörande upphovsrätt, intellektuell- och immateriell rätt samt Användarvillkor av vårt material och innehåll i detta avtal).

 

20. Du bekräftar härmed att du har angett en giltig e-postadress och exakta kontaktuppgifter i beställningsbekräftelsen. Vi ansvarar inte för och / eller ansvarar för eventuella förseningar och / eller underlåtenhet att leverera dig uppdaterad information och / eller tjänster som uppstår på grund av att du inte lämnat en giltig e-postadress och dina exakta kontaktuppgifter.

 

21. Du godkänner härmed att vi förbehåller oss rätten att ändra och / eller avbryta seminarier, kurser och utbildningar samt tidpunkt, datum och plats och / eller ersätta seminarie- och/eller kursledaren vid våra evenemang. Vi meddelar dig skriftligen om ändringar av tidpunkt, datum och plats och du har inte rätt till något krav på återbetalning eller för eventuella kostnader, förluster, skador eller skulder som kan uppkomma eller orsakas dig som en följd av en ovanstående ändringar.

 

Upphovsrätt, intellektuell- och immateriell äganderätt

 

22. Copyright © tillfaller Property Effect. Alla rättigheter är skyddade. Det är strängt förbjudet att genomföra video-eller ljudupptagning av samt kopiera, distribuera, publicera eller redigera något av material som finns på Property Effects seminarier, kurstillfällen, webbplatser, kursportaler samt mentorsamtal.

 

23. PE innehar alla rättigheter för all immateriell och intellektuell egendom som används av oss för att utföra Seminarietjänster, kurser och program samt all immateriell och intellektuell egendom som vi kan utveckla till följd av våra Seminarietjänster, kurser och program.

 

24. När vi utför seminarietjänster, kurser eller utbildningsprogram för dig erhåller du inga rättigheter (helt eller delvis) till någon immateriell eller intellektuell egendom. Rättigheterna till all immateriell eller intellektuell egendom kvarstår hos oss.

 

Användarvillkor av vårt material och innehåll

 

25. Du köper tillgång till innehållet via våra kursportaler/webbtjänster under 12 månader om inte annat angivits. PE´s produkter är strikt skyddade av upphovsrätt. Alla produkter är till för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Annan användning eller utnyttjande av materialet är strängt förbjudet och anses som en brottslig handling och kan leda till åtal eller civil handling.

 

26. Det är strängt förbjudet att använda produkter eller material som finns i våra seminarier, kurser, utbildningar, kursportaler eller på våra webbplatser på ett sätt som innebär en kränkning av våra rättigheter, eller på ett sätt som inte har godkänts av PE. Du är förbjuden att ändra, spela in, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller distribuera på något sätt eller vidarebefordra (inklusive via e-post eller andra elektroniska medel) något material från seminarier, kurer, utbildningar, kursportaler eller webbplatser. Att dela eller ladda upp produktfiler för att dela på andra webbplatser bedöms som stöld, och kommer att hanteras i enlighet med rådande lagstiftning.

 

27. Du kan ladda ner och / eller skriva ut en kopia av enskilda sidor på våra webbplatser för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du inte missbrukar upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

 

28. PE erbjuder kurser och utbildningsprogram. Vid betalning och registrering erhåller du ett användarnamn och lösenord till din kursportal/webbtjänst, och en medlemsprofil för användning under kursperioden och i den privata medlemsportalen. Om du vill gå utbildningen tillsammans med en annan part måste varje deltagare köpa utbildningen individuellt. Om du vill att en hel grupp ska gå utbildningen, krävs ett separat medlemskap för varje deltagande medlem.

 

29. Vid ett upplägg där PE erbjuder 2 deltagare delta vid seminarier, kurser eller program för priset av 1 så krävs att en av deltagarna är betalande part och den som anses vara ansvarig för våra betalningsvillkor samt erhåller användaruppgifter till kursportaler/webbplatser samt därtill hörande mailutskick. Den icke betalande parten omfattas dock av samtliga övriga villkor och anses således även ha ingått avtal med oss i dessa avseenden. Du godkänner härmed att vi därmed inte har ansvar för eventuella kostnader, förluster, skador eller skulder som kan uppkomma eller orsakas dig eller den andra parten som en följd av ett sådant upplägg.

 

Konfidentialitet 

 

30. Vi respekterar din integritet och insisterar att du respekterar andra kursdeltagares. Således är detta en ömsesidig sekretessöverenskommelse som gäller samtliga kursdeltagare och representanter för Property Effect.

 

31. Du är fri att diskutera dina personliga resultat från våra kurser. Däremot är all erfarenhet och uttalanden, muntliga eller skriftliga, från alla andra kursdeltagare eller representanter för Property Effect strikt konfidentiellt.

 

Säkerhet & Sekretess

 

32. Vid betalning online använder vi SSL (Secure Socket Layer), vilket innebär att alla betalningar är krypterade, dvs helt säkra. Vi garanterar att vi aldrig kommer att dela dina personuppgifter eller e-postadress med tredje part, om det inte finns särskilda skäl, till exempel om Polis, åklagare eller liknande myndigheter begär ut information. Du har rätt att få den information vi har om dig och om du önskar bli borttagen ur vårt kundregister kontaktar du oss via e-post.

 

Disclaimer / Friskrivningsklausul

 

33. Vi:

a) utesluter alla villkor och garantier som följer av sedvanor, den allmänna lagen eller stadgar eller som medför att någon del av avtalet är ogiltig ("icke-uteslutande villkor") och / eller

b) begränsar vårt ansvar till dig för brott mot ett icke uteslutande villkor på det totala belopp som faktiskt betalats av dig enligt detta avtal och / eller c) begränsar vårt ansvar gentemot dig för eventuella anspråk (oavsett om det uppstår kontrakt, skadestånd eller lagstadgad) för eventuella förluster eller skador som du lidit i samband med att du ges möjlighet att köpa våra tjänster eller produkter till det totala belopp som faktiskt betalats av dig enligt detta avtal och / eller  

d) frånsäger oss från allt ansvar för följdskada (inklusive men inte begränsat till, förlorad inkomst eller förlorad vinst) som du lidit på något sätt i samband med att köpa våra produkter eller tjänster eller ditt utövande av rättigheter enligt detta

avtal; och / eller

e) är inte ansvariga för dig för förlust av vinst, inkomst eller inkomst, förlust av affärer, förlust av rykte, uttömning av goodwill och / eller liknande förluster, förlust av förväntade besparingar, förlust av möjligheter, förlust av användning, huruvida typ av förlust var förutsett eller rimligt förutsebart eller någon särskild, indirekt eller följdskada, kostnader, skador, avgifter eller kostnader som du lidit.

f) frånsäger oss alla finansiella fordringar i samband med felaktighet i någon information via våra seminarier, webbplatser, video, nyhetsbrev, kursportal eller annat innehåll. Den information vi tillhandahåller har utgångspunkt i våra egna erfarenheter. Vi rekommenderar dig därför att göra egna efterforskningar och bedömningar samt att rådgöra med specialister inom exempelvis juridik, skatterätt och finansiering.
g) frånsäger oss allt ansvar för eventuella fel eller brister i löfte och/eller leverans från tredjepart samt från leverantörer som tillhandahåller tjänster som kan ingå i våra rekommendationer. Separata avtal som ingås med någon tredjepart innan-, under- eller efter en utbildning hos oss anses ej vara kopplade till vår verksamhet och ligger därmed ej under vårt ansvar. 

h) utesluter vårt ansvar gentemot dig för eventuella framsteg och resultat för ditt eget deltagande i våra seminarier, kurser och program. Vi erbjuder inga garantier för intäkter eller resultat. Du är ensam ansvarig för dina handlingar och dina resultat beror enbart på dina egna personliga faktorer, inklusive dina färdigheter, kunskaper, förmågor, engagemang och affärsmannaskap, nätverk och finansiella situation, för att nämna några. Genom att köpa våra seminarier, kurser eller program accepterar och samtycker du till att du är fullt ansvarig för din egen situation och dina personliga faktorer.

 

Begränsning och ansvar

 

34. Genom att köpa våra produkter och tjänster är vi överens om att du använder dessa på egen risk, och att vi erbjuder seminarie- och utbildningstjänster. Du undantar företaget och dess anställda från ansvar för eventuella skador som kan uppstå och eventuella krav som uppstår i samband med avtal mellan parterna. Du godkänner alla eventuella risker, förutsägbara eller oförutsägbara.

 

Offentlig svärtning

 

35. I händelse av en tvist mellan dig och företaget, godkänner du att en sådan tvist ska lösas genom direkt kommunikation mellan dig och företaget. Du samtycker härigenom till att inte kommer att delta i någon form av aktivitet eller kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som kommer att leda till allmän svärtning av företaget.

 

Force majeur

 

36. Är PE förhindrad att leverera och tillhandahålla sina produkter och tjänster på grund av strejk eller annan omständighet som parterna inte har någon kontroll över, såsom naturkatastrofer, brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, valutarestriktioner, upplopp och störningar, brist på transportmedel och uteblivna leveranser från underleverantörer eller tillverkare som ett resultat av sådana händelser som beskrivs i detta stycke, är PE befriat från allt ansvar och du har inte rätt att kräva återbetalning eller erhålla ersättning för eventuella kostnader, förluster, skador eller skulder som kan uppkommit eller orsakat dig som en följd av en sådan uppskjutning.

 

Garantier

 

37. Du bekräftar att du har förklarats omfattningen av den produkt och / eller de  tjänster som avses i detta köp och du godkänner att effekten av de seminarier, kurser och program som ges till dig och lönsamheten av dessa inte är garanterade. 
 

38. Alla garantier som ges i samband med köp av våra tjänster kan endast användas om villkoren för garantin uppfylls och att det ges skriftligt meddelande till oss inom garantitiden. Vill du åberopa garanti ber vi dig att bevisa att du har gjort din del av avtalet. Vid åberopande av garanti stoppas all åtkomst till material och andra relaterade tjänster.

 

Samtycke

 

39. Du samtycker härmed till att dina personuppgifter sparas i företagets register samt att om du önskar ta bort din fullständiga information i dessa har full rätt till detta i enlighet med GDPR genom att meddela oss detta skriftligen via brev eller via epost (info@propertyeffect.com).

 

40. Du samtycker härmed till att Property Effect kontaktar dig via telefon, e-post, SMS eller annat sätt i fråga om dina inköp och framtida möjligheter.

 

41. Du samtycker härmed att Property Effect har rättighet att använda samt publicera bilder och fotografier som tas av företaget under event och föreläsningar i offentligt marknadsföringssyfte för företagets produkter och tjänster. Property Effect sköter denna marknadsföring högst konfidentiellt genom att inte namnge några personer på bilder och fotografier utan dennes uttryckliga samtycke.

 

42. Du är vidare medveten om att din e-postadress används i maillistor och för marknadsföring av PE i sociala medier för att meddela produkter och / eller tjänster som erbjuds av PE och / eller dess dotterbolag. Ditt kontaktnummer och e-postadress hålls konfidentiellt och får aldrig publiceras, säljas eller lämnas till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst avregistrera dig själv från våra e-postmeddelanden genom att använda länken för avslutande av abonnemang som finns längst ner i varje mail som vi skickar.

 

Skadeersättning

 

43. Du samtycker till att acceptera fullt ansvar för ditt köp, deltagande och / eller resultatet av eventuella beslut som fattats efter att ha deltagit i några PE-seminarier, kurser, program eller övriga evenemang. PE och dess anknutna enheter, associerade företag och någon av dess företrädare är varken ansvariga eller kommer ersätta dig för några om helst kostnader, förluster, skador, skulder som kan uppstå eller leda till som följd av ditt beslut att köpa våra produkter och / eller tjänster.

 

44. Du godkänner att eventuella köpbeslut inte påverkas av tidigare förhållanden eller kontakter med PE eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda eller representanter. Ska du ingå ett avtalsförhållande med någon PE-representant vid / efter ditt deltagande som kund hos oss gör du det på egen risk och erkänner att PE varken har ansvar för eventuella avtal eller relationer som ingås mellan dig själv och PE-representanter.

 

45. Du bekräftar och godkänner att när tränarens presentation vid evenemanget är med medgivande från PE, ansvarar PE inte för korrektheten eller lämpligheten av all information som tillhandahålls av evenemanget.

 

Allmänt

 

46. Du godkänner härmed att du ska tillhandahålla exakt, aktuell och fullständig information som kan krävas vid köp av våra tjänster och produkter (nedan kallat "kundens uppgifter"). Du godkänner vidare att underhålla och uppdatera dina uppgifter som krävs för att hålla dessa korrekta, aktuella och kompletta.

 

47. Du godkänner att PE får lagra och använda dina uppgifter (nedan kallat ”kundens uppgifter” som tillhandahållits av dig (inklusive betalkortinformation) med syftet att behålla ditt kundkonto.

 

48. Varje anmälan eller en begäran som anses nödvändig för att vara avsett av någon av parterna till den andra enligt bestämmelserna i detta avtal skall vara skriftlig och anses vara tillräckligt betjänad:

a) om den ges av endera parten med rekommenderat brev riktat till den andra parten som ska betjänas på hans / hennes adress ovan

b) Om den ges av endera parten och skickas för hand till den part som ska delges

c) Om den ges av e-post från någon av parterna

 

49. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren med förvarning.

 

50. Om någon bestämmelse i detta avtal av någon domstol skulle anses vara olaglig, ogiltig eller i strid med någon regel, stadga, förordning eller förordning, påverkas inte giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna.

 

51. Detta avtal utgör hela avtalet mellan PE och dig om denna transaktion och ersätter alla tidigare meddelanden, arrangemang, representationer, överenskommelser och avtal, oavsett om det är muntligt eller skriftligt mellan parterna i detta avtal eller deras företrädare, inga uttalanden eller uttalanden av något slag har gjorts av någon part som inte uttryckligen anges i detta avtal ska vara bindande för sådana parter.

 

Tvist

 

52. En tvist med anledning av detta avtal ska företrädesvis lösas genom förhandling mellan parterna. I annat fall skall parternas rättsförhållande regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas. Tvister med anledning av avtalet skall anhängiggöras vid Stockholms Tingsrätt. 
 

53. Detta avtal skall regleras och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning, såsom den tillämpas. 

Är fastighetsinvestering något för dig?

Här tar du reda på det och kommer igång helt utan kostnad!

bottom of page